آموزش دستگاهها

از جمله وظایف این دپارتمان آموزش مشتریان در رابطه با کاربری صحیح دستگاه ها می باشد. این امر توسط پزشکان با تجربه ای که سالیان متمادی با سیستم های عرضه شده کار کرده و با تمامی پروتکل های آن آشنایی دارند، انجام می گیرد.